IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail”, Str. Arhanghel Mihail, 38, mun. Chișinău, MD2005,

Anunță concurs pentru următoarele posturi

NR. Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante
1 Șef secție gastroenterologie 1

Fișa posturilui scoasă la concurs este atașata la prezentul anunț și poate fi vizualizată la secția resurse umane.

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele, care îndeplinesc următoarele condiții generale:

– au cetățenia Republicii Moldova; – au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova; – cunosc limba română scris și vorbit; – sunt în capacitate deplină de exercițiu; – au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; – nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției; – îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv; – îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs, alte condiții conform actelor normative interne a instituției.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant sunt stabilite în fişa postului.

Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea postului vacant  experiența de muncă sunt stabilite în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor aprobate și/sau actele normative interne a instituției .

Conținutul dosarului de participare la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs;  b) copia actului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri; d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; g) curriculum vitae;  h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;  i) 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.

Data-limită de depunere a dosarului 26.11.2017, ora 17.00.

Dosarul poate fi prezentat atât direct cât și prin e-mail.
Numărul de telefon 022 243377, adresa electronică şi poştală 
arhanghel_mihail@yahoo.com, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea dosarelor – Viorica Obreja-Andoni.  

Secretar  comisie de concurs  Viorica Obreja-Andoni                                                           

CategoryPosturi vacante

Telefon:        0(22)29-26-52